dtk
Panel klienta
Login:
Hasło:

Zaloguj się
Księgarnia Współczesna | Tarnów
ul. Wałowa 20, 33-100 Tarnów
NIP 8730200253, tel. 14 622 18 20
wspolczesna@ksiegarnia.tarnow.pl

NEWSLETTER
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Twój e-mail:
»
znajdź
pokaż tylko dostępne
Księgarnia Współczesna » Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych...

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych...

Artur Paździor (red. nauk.)

Wydawca: CeDeWu
EAN: 9788375565652
Strony: 180, Format: 16,5x23,5 cm
Rok wydania: 2013, oprawa: broszurowa
nasza cena: 35,10 zł
cena sugerowana: 39,00 zł
kup teraz
koszt dostawy od 10 zł
oszczędzasz 3,90 zł w stosunku do ceny sugerowanej
możesz zamówić tę pozycję także telefonicznie: 14 622 18 20

We współ­cze­snym świe­cie ener­gia elek­trycz­na jest jed­nym z głów­nych za­so­bów wpły­wa­ją­cych na roz­wój go­spo­dar­czy. Pol­ski sek­tor elek­tro­ener­ge­tycz­ny od lat bo­ry­ka się z pro­ble­ma­mi wy­ni­ka­ją­cy­mi m.in. z wy­so­kie­go stop­nia zu­ży­cia tech­nicz­ne­go i eko­no­micz­ne­go. Sy­tu­acja ta oraz wy­mo­gi pa­kie­tu kli­ma­tycz­ne­go UE po­wo­du­ją, że do tr­wa­nia i dal­sze­go roz­wo­ju tej bran­ży prze­my­słu ko­niecz­ne są ogrom­ne na­kła­dy na mo­der­ni­za­cję ist­nie­ją­cych i za­kup no­wych tech­no­lo­gii wy­ko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji i dys­try­bu­cji ener­gii elek­trycz­nej. In­we­sty­cje w elektroener­ge­ty­ce odz­na­cza­ją się jed­nak wy­so­ką ka­pi­ta­ło­ch­łon­no­ścią oraz dłu­gim cy­klem in­we­sty­cyj­nym. To wszyst­ko spra­wia, że pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne w ener­ge­ty­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się wy­so­kim po­zio­mem ry­zy­ka, któ­re moż­na ogra­ni­czać m.in. po­przez opty­ma­li­za­cję struk­tu­ry ka­pi­ta­łu.W pre­zen­to­wa­nej mo­no­gra­fii pod­ję­to pró­bę od­po­wie­dzi na py­ta­nie: czy i w ja­ki spo­sób kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne funk­cjo­nu­ją­ce w Pol­sce są w sta­nie sfi­nan­so­wać nie­zbęd­ne pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne? W ce­lu od­po­wie­dzi na tak po­sta­wio­ne py­ta­nie w książ­ce pod­ję­to pró­bę skon­stru­owa­nia mo­de­lu opty­ma­li­za­cji struk­tu­ry źró­deł fi­nan­so­wa­nia.,,Opi­nio­wa­na pra­ca sta­no­wi bar­dzo in­te­re­su­ją­ce, kom­pe­tent­ne i uży­tecz­ne opra­co­wa­nie, po­świę­co­ne funk­cjo­no­wa­niu, roz­wo­jo­wi i fi­nan­so­wa­niu pol­skiej elek­tro­ener­ge­ty­ki. Książ­ka mo­że być tak­że cen­nym pod­ręcz­ni­kiem na róż­nych ty­pach stu­diów po­dy­plo­mo­wych, w tym MBA oraz spe­cja­li­stycz­nych z ob­sza­ru ener­ge­ty­ki"".Z re­cen­zji prof. US dr. hab. Da­riu­sza Za­rzec­kie­goW książ­ce przed­sta­wio­no ,,(...) w spo­sób no­wo­cze­sny i kom­plek­so­wy wie­dzę po­trzeb­ną przy oce­nie moż­li­wo­ści eko­no­micz­nej roz­wo­ju ba­zy wy­twór­czej ener­gii elek­trycz­nej oraz podno­sze­nia ja­ko­ści w za­rzą­dza­niu fi­nan­so­wym pla­no­wa­nych przed­się­wzięć in­we­sty­cyj­ny­ch"".Z re­cen­zji prof. zw. dr. hab. inż. Je­rze­go Sz­kut­ni­ka

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych...
Podobne tytuły:
Finansowanie dla startupów

Finansowanie dla startupów

nasza cena: 35,91 zł
cena sugerowana: 39,90 zł
do schowka
do koszyka
Finansowanie ochrony zdrowia w.2

Finansowanie ochrony zdrowia w.2

nasza cena: 62,10 zł
cena sugerowana: 69,00 zł
do schowka
do koszyka
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie,

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie,

nasza cena: 37,80 zł
cena sugerowana: 42,00 zł
do schowka
do koszyka
Finansowanie startupów. Poradnik przedsiębiorcy

Finansowanie startupów. Poradnik przedsiębiorcy

nasza cena: 89,10 zł
cena sugerowana: 99,00 zł
do schowka
do koszyka
Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzin.

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzin.

nasza cena: 40,41 zł
cena sugerowana: 44,90 zł
do schowka
do koszyka
Podróż do źródeł czasu

Podróż do źródeł czasu

nasza cena: 40,50 zł
cena sugerowana: 45,00 zł
do schowka
do koszyka
historia. Wybór źródeł do dziejów ZHP T.3

historia. Wybór źródeł do dziejów ZHP T.3

nasza cena: 27,00 zł
cena sugerowana: 30,00 zł
do schowka
do koszyka
Tomek u źródeł Amazonki. Audiobook

Tomek u źródeł Amazonki. Audiobook

nasza cena: 26,91 zł
cena sugerowana: 29,90 zł
do schowka
do koszyka
Wybór źródeł do dziejów ZHP T.1 Utworzenie...

Wybór źródeł do dziejów ZHP T.1 Utworzenie...

nasza cena: 34,20 zł
cena sugerowana: 38,00 zł
do schowka
do koszyka
U źródeł idei praw człowieka

U źródeł idei praw człowieka

nasza cena: 35,91 zł
cena sugerowana: 39,90 zł
do schowka
do koszyka
więcej...
O KSIĘGARNI   |   KONTAKT   |   NOWOŚCI   |   BESTSELLERY   |   ZAPOWIEDZI   |   POLECAMY   |   WYPRZEDAŻ
opracowanie Prekursor